Subsidie mogelijkheden voor windenergie, groene financiering voor windmolens. - Toekomst voor de kleine windmolens. - De energie prijzen zullen stijgen en het aanbod van kleine windmolens zonder overlast zal toenemen. Er zullen steeds meer kleine windmolens verrijzen op daken van huizen en flats. Kleine windmolens zijn geschikt voor de bebouwde omgeving, buitengebieden en industrieterreinen. Ook voor u subsidie op windenergie.
 

 
 
 

SUBSIDIE VOOR
WINDENERGIE

Kleine windmolens zijn bijzonder geschikt voor het buitengebied.

VOORDELEN VAN
WINDENERGIE

 
Kleine windmolens zijn geschikt voor de bebouwde omgeving, buitengebieden en industrieterreinen.  -  'Kleine windmolens leveren weinig op'   -  Fabrikanten van kleine windmolens stellen de energie-opbrengsten van die molens te rooskleurig voor. Informeer naar subsidie windenergie


Windenergie voor containerkranen
16 oktober 2009
Veertien containerkranen in de Rotterdamse haven laden en lossen 's werelds grootste containerschepen voortaan met energie afkomstig van windmolens. APM Terminals nam vrijdag een door windenergie gedreven krachtcentrale op haar containerterminal in de Rotterdamse Maasvlakte in gebruik. De nieuwe stroomcentrale kostte het bedrijf circa 12,5 miljoen euro, zo maakte het bedrijf bekend.
De nieuwe krachtcentrale levert onder meer ook stroom voor alle opgeslagen koelcontainers en de verlichting. Het bedrijf hoopt zo de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 45 procent per jaar te verminderen.
Bron: nieuwsbladtransport.nl

Kleine windmolens
Met een kleine windmolen kan een huishouden, net als met zonnepanelen, zelf stroom op wekken. Zo’n kleine windmolen is alleen goed voor het milieu als hij voldoende wind vangt.

Kleine windmolens wekken voor de eigenaar groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Bij het opwekken van elektriciteit komen er geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. De windmolen geeft echter pas milieuwinst als hij meer uitstoot vermijdt dan er bij de bouw van de molen en afvalverwerking ontstaat. Onderzoek laat zien dat het milieuvoordeel sterk afhangt van waar en hoe de windturbine is geplaatst. Alleen op locaties waar het voldoende waait leveren molens meer energie dan ze hebben gekost.
milieucentraal.nl

Groen beleggen, subsidie voor windenergie

Met het geld uit deze fondsen worden milieuvriendelijke projecten gefinancierd. Milieuvriendelijke projecten die in aanmerking komen voor groene financiering zijn bijvoorbeeld duurzaam gebouwde woningen, windmolens en biologische landbouwbedrijven en natuur- en bosprojecten. Groene financiering is alleen mogelijk als een project over een groenverklaring beschikt. VROM verstrekt deze groenverklaringen.
Meer info: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Subsidie windenergie
Voor de investering in kleine windturbines zijn diverse subsidies en andere stimuleringsregelingen mogelijk. Het is aan te bevelen om vóór de investeringsverplichting eerst de mogelijkheden te onderzoeken. Het aanvragen is namelijk aan strikte indieningstermijnen gekoppeld; soms ligt dit vóór het aangaan van de verplichting, en soms erna.

Het benutten van subsidies is ook afhankelijk van de rechtsvorm van de investeerder. Bij onderzoek naar de subsidiemogelijkheden is het dan ook wenselijk dat de wijze van financiering wordt onderzocht. Op deze manier kan gezorgd worden voor subsidieoptimalisatie. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden en de wijze van financiering moet ook zo vroeg mogelijk in het beslissingstraject worden gedaan.

Subsidie windenergie

Om de ontwikkeling van windenergie op zee te stimuleren is er de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze subsidieregeling wordt de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit en dus ook windenergie gesubsidieerd. Om inzicht te krijgen in het nut en de omvang van de MEP-subsidie is een kosten-baten analyse uitgevoerd door ECN en het CPB (zie websites van ECN en CPB). Op basis van deze studie heeft het ministerie van Economische zaken de doelstelling voor wind op zee bijgesteld naar 700 MW in 2010. Hierdoor heeft men indirect een plafond ingesteld voor de MEP subsidie. Na de bouw van de twee huidige vergunde windparken kan er dan nog 470 MW gebouwd worden die in aanmerking komen voor de MEP subsidie.

Elektriciteit van de Noordzee kan worden verkocht als groene elektriciteit. Om klanten de zekerheid te geven dat de elektriciteit die zij kopen ook daadwerkelijk 'groen' geproduceerd is, bestaat het systeem van Garanties van Oorsprong (GO). Voor informatie over garanties van oorsprong zie: www.certiq.nl en Milieu Centraal.

Groei van windenergie in Nederland geremd door verzet

In een recent gestart drieluik gaat Trouw op zoek naar kansen die de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie kan bieden voor windenergie in Nederland. Want van harte gaat het nog niet. „In de windrijke provincie Zeeland is het op het ogenblik lastig om windturbines te bouwen”, zegt Jaap Olthoff van projectontwikkelaar Weom, een dochter van Nuon. „Er worden nauwelijks vergunningen afgegeven.”

Het is zoeken naar goede locaties voor windparken in Nederland, aldus Olthoff. De groei van windenergie blijft in Nederland ver achter bij Europese landen als Duitsland en Denemarken. „Het verzet is taai.” Voor geluid en slagschaduw zijn normen vastgesteld, maar tegen argumenten als ’horizonvervuiling’ kunnen we niets doen, stelt hij.

Nu het kabinet-Balkenende IV zich heeft vastgelegd op de verdubbeling van de windenergie op land in 2012 en wind op land flink gaat subsidiëren, is het zaak honderden molens bij te plaatsen. „In theorie is het makkelijk het vermogen van 1700 megawatt naar 4000 megawatt te verhogen, maar het probleem is dat de lagere overheden dwars liggen”, zegt de Weom-directeur . „De mooie, windrijke plekken, zoals Flevoland, zijn vergeven.” En wind op zee blijft voorlopig in de testfase.

De Nederlandse windindustrie is blij met de hernieuwde steun van de overheid. De obstakels die moeten worden geslecht voor er de gewenste 4000 megawatt wind op land staat, zijn echter legio, erkent directeur NWEA-directeur Hirdes.

Uit onderzoek blijkt verder dat rond 2014 een kilowattuur die een windturbine op land produceert even duur is als een kilowattuur van een kolen of gascentrale.

Op den duur kan windenergie het zonder subsidie rooien. „Doordat de elektriciteitsprijs stijgt, wordt windenergie verhoudingsgewijs goedkoper”, zegt Hirdes.
Bron: trouw.nl

China subsidieert windenergie
De Chinese overheid heeft bekendgemaakt dat het Chinese bedrijven gaat subsidiëren die technologie en materiaal maken voor de windenergie-industrie. De maatregel moet bijdragen aan het halen van de doelstelling van 15 procent schone energie in 2020.

Voordelen van Windenergie
De voordelen van windenergie zijn duidelijk. Het belangrijkste voordeel is dat de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit vrij van enige reststof. Er komen geen uitlaatgassen noch afvalstoffen vrij. Windenergie, is net als andere duurzame energiebronnen, CO 2 -vrij. Windenergie heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het behalen van de Kyoto-doelstellingen. De enige hinder die windenergie veroorzaakt is enige schade aan vogels. Maar ook dat blijkt, uit onderzoek, tamelijk beperkt te zijn. Veel is afhankelijk van de inplanting van de windturbines.

(bron: ode)

Windenergie - Wind is in Nederland haast altijd beschikbaar. Daarom zijn windturbines volop in ontwikkeling. Sommigen zijn honderd meter hoog en hebben een spanwijdte van wel zeventig meter. Een turbine kan vijfhonderd huishoudens van stroom voorzien.


Het platte en winderige Nederland is zeer geschikt om met windkracht elektriciteit op te wekken. Dat levert duurzame energie op. Het vermogen van een turbine neemt toe met de spanwijdte van de rotorarmen (de rotordiameter). Ook de hoogte van de windturbines bepaalt mede de opbrengst. Bij windkracht zes wekken ze de maximale hoeveelheid elektriciteit op.

Windturbines kunnen wel plaatselijk hinder veroorzaken. Vogels kunnen in de ronddraaiende rotorbladen vliegen, en omwonenden kunnen last hebben van het zoevende geluid, of van de bewegende schaduwen die door de enorme draaiende wieken ontstaan.
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Windenergie

 

Het platte en winderige Nederland is erg geschikt om windkracht om te zetten in elektriciteit. Dat levert duurzame energie op. Windturbines kunnen wel plaatselijk hinder veroorzaken.

Door de hoge investeringskosten en het ruimtebeslag zijn windmolens niet rendabel voor particuliere huishoudens. Als u de ontwikkeling van windmolens wilt steunen, kunt u wel lid worden van een windmolenvereniging.

Kijk voor uitgebreide informatie over windturbines op www.milieucentraal.nl.

Overheidsbeleid in Nederland
In 2001 is de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW akkoord) gesloten. BLOW kwam rechtstreeks voort uit de Kyoto-afspraken. Het doel: 1500 MW windvermogen in 2010. De grens van 1500 MW is echter al in de zomer van 2007 gepasseerd. Voornamelijk doordat de inwoners van de provincie Flevoland veel meer windmolens een windvermogen bouwden dan in BLOW was afgesproken. PvdA minister Cramer van VROM stelde toen als doel het verdubbelen van die hoeveelheid in 2011. Anno 2008 is het overheidsbeleid is er op gericht om in 2020, 20 tot 30% van de verbruikte energie duurzame energie te laten zijn. Niet iedereen vind het actuele overheids beleid echter overtuigend genoeg. Voor de korte termijn tot 2011 wordt gewerkt aan het Nationaal Plan van aanpak Windenergie, voor de verdubbeling van Wind op Land tot 3000 MW opgesteld vermogen. In plannen en nota's worden hoeveelheden genoemd van 6000 MW op Land en ook 6000 MW op de Noordzee in 2020.

Het overheidsbeleid in Nederland is sterk wisselend geweest. In het begin werd de installatie van windturbines gesteund door middel van steeds wisselende vormen van investeringssubsidies. Daarna door vrijstelling van de Regulerende Energiebelasting (REB). Tot augustus 2006 werd windenergie ondersteund via de MEP-regeling. De bedoeling van deze subsidie was om in het hele land windenergie ongeveer even rendabel te laten zijn, zodat in elke regio windenergie projecten gerealiseerd konden worden. Ondersteuning van windenergie dient niet alleen om nu schone stroom op te wekken, maar ook om de industrie de kans te geven om onderzoek te doen naar goedkopere productiemethodes (leercurve) en zo tot kostendalingen te komen.

In 2008 werd de SDE subsidie regeling ingesteld. Dit was een stap richting de zeer succesvolle EEG wet in Duitsland. Met de SDE regeling is er geen aanschaf subsidie (uit de SDE) maar een subsidie op de terug geleverde duurzame elektriciteit. De SDE regeling is echter zeer onzeker door de vele soorten van herwaarderings regels en de jaarlijkse aanpassing van de subsidie per terug geleverde kWh. Daarnaast heeft de windsector aangegeven dat de SDE structureel te laag is, omdat die uitgaat van een benodigde investering van 1200 EUR per kW geïnstalleerd vermogen en de marktprijs begin 2008 al 1300 tot 1400 EUR was. Uit een inventarisatie van de lopende windprojecten in mei 2008, blijkt ook dat er windpark projecten zijn die helemaal klaar liggen, maar niet doorgaan omdat de SDE te laag is. (Projectenboek windenergie[6])Windenergie

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in electriciteit.


Windmolens en windturbines
Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt.


Voordelen van windenergie
De belangrijkste voordelen van windenergie zijn:

vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen met de daarmee gepaard gaande vervuiling en CO2-uitstoot,
de duurzaamheid van windenergie
verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen
lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk.

Nadelen van windenergie
de hoge prijs (ongeveer anderhalf à drie maal zo duur als grijze stroom, wat momenteel door subsidies wordt opgevangen),
variatie in het windaanbod en de invloed daarvan op de bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet
inpassing van windmolens in het landschap die als lelijk kan worden ervaren
voor de productie van windmolens zijn staal en aluminium nodig waarvan het winnen een kostbaar, vervuilend en energievretend proces is
elke windmolen doodt naar schatting gemiddeld 20 vogels per jaar
slagschaduw en geluidsoverlast voor omwonenden

Subsidie op Roetfilters

Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Subsidie woningisolatie

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

Subsidie zonnepanelen

Windmolenparken op de Noordzee

Windmolens in de Noordzee

 

Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten